Kompanije igraju ključnu ulogu u stvaranju održive i pravedne ekonomije i društva. Trećina kompanija prepoznaje potrebu da deluju i preduzmu mere za rešavanje štetnih efekata njihovog delovanja na ljudska prava ili životnu sredinu, ali napredak je spor i neujednačen.

Zato nova pravila osiguravaju da se kompanije pozabave negativnim uticajima svojih akcija, uključujući i svoje lance vrednosti unutar i van Evrope.

Koje su prednosti ovih novih pravila?

Prednosti zbog uvođenja ove Direktive koje imaju građani Evropske unije su brojne, a neke od njih su, prema pisanju Evroske komisije, bolja zaštita ljudskih prava, uključujući radnička prava, zatim zdravije okruženje za sadašnje i buduće generacije.

Takođe, jedna od važnih prednosti je zdravije okruženje za sadašnje i buduće generacije, povećano poverenje u kompanije, kao i to što više transparentnosti omogućava informisane izbore, a postojaće i bolji pristup pravdi za žrtve.

Šta kompanije imaju od direktive?

Kompanije od Direktive imaju harmonizovan pravni okvir u EU, stvarajući pravnu sigurnost i jednake uslove. Pored toga, tu sui veće poverenje kupaca i posvećenost zaposlenih, bolja svest o negativnim uticajima kompanija na životnu sredinu i ljudska prava, bolje upravljanje rizikom i prilagodljivost.

Takođe, velika prednost za kompanije je i to što je povećana privlačnost za talente, kao i investitore orjentisane na održivost, zatim veća pažnja na inovacije, bolji pristup finansijama.

Zemlje u razvoju će takođe imati koristi

Neke od prednosti za zemlje u razvoju su: bolja zaštita ljudskih prava i životne sredine, povećana svest zainteresovanih strana o ključnim pitanjima održivosti, održivo ulaganje, poboljšane prakse vezane za održivost, povećano prihvatanje međunarodnih standarda, poboljšani uslovi života ljudi.

Koje su obaveze kompanija i njihovih direktora?

Ova Direktiva uspostavlja obavezu korporativne dužne pažnje. Osnovni elementi ove dužnosti su identifikovanje, okončanje, sprečavanje, ublažavanje i obračunavanje negativnih uticaja na ljudska prava i životnu sredinu u sopstvenim procesima kompanija, njenih podružnica i njihovih lanaca vrednosti.

Pored toga, određene velike kompanije moraju da imaju plan kako bi osigurale da njihova poslovna strategija bude kompatibilna sa ograničavanjem globalnog zagrevanja na 1,5 °C u skladu sa Pariskim sporazumom. Direktori su podstaknuti da doprinesu održivosti i ciljevima ublažavanja klimatskih promena.

Direktiva takođe uvodi obaveze za direktore kompanija iz EU koje su obuhvaćene. Ove dužnosti uključuju postavljanje i nadgledanje implementacije procesa dužne pažnje i integraciju dubinske analize u korporativnu strategiju. Pored toga, kada ispunjavaju svoju dužnost da deluju u najboljem interesu kompanije, direktori moraju uzeti u obzir ljudska prava, klimatske promene i posledice svojih odluka na životnu sredinu.

Na koje kompanije će se primenjivati nova pravila EU?

Ova nova pravila će se odnositi na kompanije koje spadaju u velika EU društva sa ograničenom odgovornošću. One su podeljene na dve grupe, od kojih u prvu spada oko 9.400 kompanija sa oko 500 zaposlenih i neto prometom od oko 150 miliona evra. Druga grupa broji 3.400 kompanija u sektorima sa visokim uticajem od oko 250 zaposlenih i neto prometom od više od 40 miliona evra, a posluje u definsianim sektorima sa velikim uticajem poput tekstila, poljoprivrede, vađenja minerala. Za ovu grupu pravila počinju da se primenjuju dve godine kasnije nego za prvu grupu

Pravila će se takođe primenjivati na kompanije koje nisu članice EU što je oko 2.600 zaposlenih iz prve grupe i oko 1.400 zaposlenih iz druge grupe.

Kompanije iz trećih zemalja aktivne u EU sa pragom prometa usklađenim sa Grupom 1 i 2, generisanim u EU.

Mikro i mala i srednja preduzeća izuzeta

Predložena pravila ne zanimaju mikro kompanije i mala i srednja preduzeća (MSP). Međutim, predlog predviđa mere podrške za mala i srednja preduzeća, koja bi mogla biti indirektno pogođena.

Preduzeća će morati da podnesu troškove uspostavljanja i vođenja procedura dužne pažnje. Takođe, obavezni su i tranzicioni troškovi, uključujući troškove i investicije za promenu sopstvenih operacija i lanaca vrednosti kompanije kako bi se uskladili sa obavezom dužne pažnje, ako je potrebno.

Pravila o korporativnoj održivosti će se sprovoditi kroz:

  • Administrativni nadzor: Države članice će odrediti organ za nadzor i izricanje delotvornih, srazmernih i odvraćajućih sankcija, uključujući novčane kazne i naloge za poštovanje propisa. Na evropskom nivou, Komisija će uspostaviti Evropsku mrežu nadzornih organa koja će okupljati predstavnike nacionalnih tela kako bi se obezbedio koordinisan pristup.
  • Građanska odgovornost: Države članice će obezbediti da žrtve dobiju nadoknadu za štetu nastalu usled nepoštovanja obaveza iz novih predloga.

Pravila o dužnostima direktora sprovode se kroz postojeće zakone država članica. Direktiva ne uključuje dodatni režim sprovođenja u slučaju da direktori ne poštuju svoje obaveze prema ovoj direktivi.

(JA/EUpravo zato)