Ukoliko želimo očuvane, zdrave i bioraznovrsne šumske ekosisteme, potrebno je nastaviti i produbiti saradnju svih institucija i organizacija koje se bave očuvanjem prirode, ali i građana. Jedino tako je moguće obezbediti skladan suživot.

"Osvajajući sve više teritorije za sebe, ljudi su potisnuli ravnopravne životinjske i biljne vrste i sveli njihova staništa na, najblaže rečeno, neodgovarajuća. Ako pokušamo da razumemo da su medvedu, vuku i risu potrebna prostranstva da bi imali osnovne uslove za život, moramo da vratimo hranu na koridore velikih zveri i da sačuvamo njihova staništa, a tako posredno i sprečimo moguće sukobe sa ljudima", istakao je Vanja Jakšić iz WWF Adrije, na panelu Mozaični šumski ekosistemi, velike zveri i klimatske promene", povodom obeležavanja ovog dana.

Panel
WWF Adria Srbija Panel

Koliko su klimatske promene ubrzale promene na koridorima velikih zveri, svedoči činjenica da ih u nekim područjima ima dosta, dok u drugima pokušavamo da sačuvamo jedan ili dva para koji treba da produže vrstu.

„Klimatske oscilacije dovele su do sve češćih susreta ljudi i velikih zveri. Treba da nastavimo da delujemo kroz edukaciju stanovništva, a posebno u zonama koje su blizu naseljenih mesta. Međutim, dok preventiva ne da rezultate, treba da onemogućimo konflikte postavljenjem električnih ograda", kaže Duško Ćirović, profesor Biološkog fakulteta.

Šta je biodiverzitet?

Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost je pojam koji se koristi za označavanje raznolikosti svih bića na Zemlji. Konvencija Ujedinjenih nacija o biološkoj raznolikosti (CBD) ga definiše kao “raznolikost unutar vrsta, između vrsta i ekosistema, uključujući biljke, životinje, bakterije i gljive”. Ova tri nivoa zajedno rade kako bi održala život na planeti.

Istovremeno, Vladan Bjedov iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije istakao je da su „medved, vuk i ris takozvane „ključne" vrste, jer su one kamen temeljac za opstanak skoro svih drugih biljnih i životinjskih vrsta u šumskim ekosistemima, kao i da su oni zaslužni za regulaciju broja svih drugih biljojeda. Na taj način oni obezbeđuju ravnotežu u prirodi".

Pa ipak do sukoba domaćina šuma i čoveka neizbežno dolazi. Kako ih je moguće zaustaviti, da je potrebno raditi na njihovom sprečavanju kao i koja je uloga lovaca, institucija i stanovnika uopšte?

Na ova pitanja, odgovor je dao predstavnik Lovačke komore Srbije, kao i Okružnog javnog tužilaštva, Milovan Stoić.

„Naša uloga je da edukujemo lovočuvare kako da prate situaciju u lovištima. Radimo na tome da svi naši članovi budu sve bolje informisani o pravnim okvirima kod nas i u Evropi, kao i o stepenu zaštićenosti vrsta ali, ima ograničenja u propisima koja nam onemogućavaju da kada i uhvatimo nekoga u krivolovu, nemamo ovlašćenja da ga u tome sasvim zaustavimo".

Međunarodni dan biodiverziteta

Svake godine 22. maja obeležava se Međunarodni dan biodiverziteta nakon što je na ovaj dan, 1992. godine, usvojena Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. Ona predstavlja prvi globalni sporazum u cilju očuvanja biodiverziteta.

Primera dobre prakse u sudovima takođe ima, ali ne u meri u kojoj je to dovoljno da spreči zločine nad divljim vrstama. Tužilaštva širom Srbije neminovno u svojoj praksi imaju sve veći broj predmeta iz oblasti zaštite životne sredine, pa polako i ova tematika sve više dobija na značaju.

Na događaju povodom obeležavanja Međunarodnog dana biodiverziteta, nakon panela, Zavod za zaštitu prirode Srbije prikazao je izložbu „Putevi divljih zveri" koja je rezultat njihovog dugogodišnjeg rada na očuvanju velikih zveri širom Srbije.

Projekat ForestConnect predviđa da ćemo u naredne dve i po godine raditi na tome da na koridore velikih zveri vratimo hranu i sačuvamo njihova staništa, a tako posredno sprečimo moguće sukobe sa ljudima, stoji u saopštenju organizacije WWFAdria Srbija.

Ovaj projekat podržan je sredstvima Interreg Dunavskog rediona, a kofinansiran sredstvima Evropske unije.

Budi deo plana je ovogodišnji slogan i poziv na akciju svima kojima je stalo da se zaustavi gubitak biodiverziteta i koji podržavaju implementaciju Globalnog okvira za biodiverzitet Kunming-Montreal, takođe poznatog kao Plan biodiverziteta.

(M.A./EUpravo zato)