Evropska unija danas ima 27 država članica. Države osnivači su — Holandija, Belgija, Luksemburg, Francuska, Italija i Nemačka — a ostale članice, njih 21, su se Evropskoj uniji priduživalo u nekoliko talasa i tokom nekoliko decenija.

Proces pridruživanja je zapravo veoma jednostavan i postavljen je u paragrafu 49 Lisabonskog ugovora EU.

Tri koraka do pristupanja:

  1. Svaka evropska država može da podnese zahtev za članstvo, sve dok poštuje vrednosti EU kao što su vladavina prava,demokratija i ljudska prava.
  2. Savet Evropske unije (predstavništvo država članica) jednoglasno usvaja zahtev i otvara pregovore. Komisija EU izdaje preporuku koju Evropski parlament mora da odobri. Složeni kriterijumi za pristupanje moraju da se poštuju.
  3. Podnosilac zahteva i Savet, u skladu sa međunarodnim pravom, potpisuju ugovor o pristupanju, koji moraju da ratifikuju sve države članice. Kada ugovor stupi na snagu, država postaje punopravna članica.

U zavisnosti od veličine države kandidata i u kakvom su obliku, pristupni pregovori mogu da traju nekoliko godina ili nekoliko decenija. Za to vreme, zemlja kandidat sprovodi reforme, a njena javna uprava, pravosuđe i privreda se prilagođavaju standardima EU.

Zanimljivosti

- Jedina zemlja koja je povukla svoj zahtev je Island, koji je to učinio 2015. godine.
- Jedina zemlja koja je do sada napustila članstvo i povukla se iz Evropske unije je Ujedinjeno Kraljevstvo. Ova država je iz EU izašla 2020. godine.

Pregovori su podeljeni u 35 poglavlja, a svaki korak ka pristupanju moraju jednoglasno da odobre sve države članice.

Kandidati takođe moraju da reše sporove među sobom i teritorijalne sporove sa susednim državama pre nego što se pridruže EU, objašnjava Bernd Rigert za DW.

 Sadašnji kandidati se mogu podeliti u četiri grupe:

  1. Države koje se pripremaju da podnesu zahtev za članstvo.
  2. Države koje su se prijavile (od država iz regiona, ovoj grupi pripada Bosna i Hercegovina).
  3. Države koje su postale zvanični kandidati nakon što je njihova prijava pozitivno ocenjena (od država iz regiona ovoj grupi pripadaju Albanija i Severna Makedonija).
  4. Države sa kojima su u toku pristupni pregovori - grupa u kojoj se nalaze Srbija, Crna Gora i Turska.

Koliko dugo mogu da traju pristupni pregovori?

Od trenutka kada je 1990-ih godina podnela zahtev za članstvo, Finskoj je trebalo samo tri godine da završi proceduru. Sa druge strane, tu je primer Turske, koja pregovara od 2005. godine.

Evropska unija uvek naglašava da je brzina kojom kandidati napreduju u njihovim rukama, odnosno zavisi koliko brzo sprovode reforme.

Takođe, države članice EU mogu da blokiraju proces, kao što to trenutno čini Bugarska, koja Severnoj Makedoniji uskraćuje početak pristupnih pregovora.

Dok čekaju, Evropska unija je za države osmislila niz sporazuma o saradnjama. Ovi sporazumi služe da podstaknu reformu i pruže ekonomsku pomoć van formalnog procesa pristupanja.