Borba protiv organizovanog kriminala jedan je top prioriteta svih država članica, ali i Evropske unije kao nadnacionalne strukture. Direktiva koja postavlja minimalna pravila o upravljanju imovinom stečenom kriminalnim aktivnostima će država članicama dati više ovlašćenja u njihovoj borbi protiv organizovanog kriminala i povezane nezakonite dobiti. Takođe će obavezati zemlje EU da obezbede da vlasti imaju resurse koji su im potrebni za njihove aktivnosti. Pravila će važiti i za kršenje sankcija.

Zamrzavanje i konfiskacija

Države članice će morati da omoguće zamrzavanje imovine i, u slučaju pravosnažne presude, oduzimanje sredstava i prihoda stečenih krivičnim delom. Pored toga, moraće da usvoje pravila koja će im omogućiti da konfiskuju imovinu u vrednosti koja odgovara imovinskoj koristi stečenoj krivičnim delom.

Kada se kriminalna imovina ili imovina jednake vrednosti prenesu na treću stranu, takođe mora biti omogućeno njihovo oduzimanje ako je treća strana znala ili je trebalo da zna da je svrha prenosa ili sticanja bila izbegavanje konfiskacije.

Nova pravila će takođe omogućiti državama članicama da konfiskuju bogatstvo za koje nemaju objašnjenje; kada je takva imovina povezana sa ponašanjem počinjenim preko kriminalne organizacije i stvara značajnu ekonomsku korist.

Kancelarije za povrat imovine i upravljanje

Kancelarije za povrat imovine, zadužene za prekograničnu saradnju, biće pojačane. Oni će podržati nacionalne vlasti i Evropsko javno tužilaštvo u istragama o traženju imovine. Kancelarijama će biti omogućen pristup relevantnim bazama podataka i registrima za obavljanje ovih poslova.

Države članice će imenovati kancelarije za upravljanje imovinom i direktno će upravljati zamrznutom ili oduzetom imovinom ili će pružati podršku drugim nadležnim organima. Novi zakon predviđa i prodaju zamrznute imovine, pod određenim uslovima, pa čak i pre konačne konfiskacije, na primer ako je kvarljiva.

Direktiva će stupiti na snagu dvadesetog dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU. Države članice će imati 30 meseci da ugrade odredbe direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo.

(JA/EUpravo zato.rs)