Ne dešava se retko situacija da poziv za subvencije ili programe vidimo kasno. Imamo ideju, ali nemamo dovoljno vremena da pripremimo svu dokumentaciju. Jedan od programa koji će biti raspisan ove godine je Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2021-2027, pa ako vam se neka ideja trenutno mota po glavi, sada je trenutak da počnete polako da krenete putem sprovođenja u delo. Prvi korak je prijava na onlajn radionicu na kojoj će vam stručna lica dati odgovore na sva pitanja i nedoumice koje mogu da pomognu u pripremi vašeg projekta.

Uslov je da se nalazite na teritoriji Republike Srbije ili Crne Gore koju pokriva Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2021-2027, imate dobru ideju za projekat i želite da ga sufinansira Evropska unija,prijavite se na dvodnevnu onlajn radionicu i saznajte sve što vas zanima na tu temu.

Radionica će biti održana u sali Skupštine opštine Sjenica u Sjenici, 11. juna 2024. godine sa početkom u 10 sati. Tokom radionice, predstavnici Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Ministarstva evropskih poslova Crne Gore predstaviće vam Program, kao i proces pripreme projektnih predloga.

Prisustvo možete da potvrdite popunjavanjem prijavnog obrasca najkasnije do 7. juna 2024. godine.

Potvrdu prijave, tehničke informacije o načinu pristupanja i metodologiji rada na radionici, dobićete putem elektronske pošte sa adrese jts@cbcsrb-mne.org.

Šta je Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2021-2027

Program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Crne Gore realizovaće se u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku 2021-2027 (IPA III) u cilju promovisanja dobrosusedskih odnosa, podsticanja integracije u Uniju i unapređenja socio-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative.

Pravna osnova za izradu prekograničnog programa: Uredba (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Saveta od 15. septembra 2021. o uspostavljanju Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III).

Ovim instrumentom EU nastavlja da pruža pravni okvir za pružanje finansijske pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u njihovim naporima da podstaknu političke, ekonomske i institucionalne reforme s krajnjim ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

Ciljevi Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2021-2027

Prvi prioritet je pod­sti­ca­nje za­po­šlja­va­nja, mo­bil­no­sti rad­ne sna­ge i so­ci­jal­na i kul­tur­na in­klu­zi­ja u program­skoj obla­sti, a spe­ci­fič­ni cilj u okvi­ru ovog te­mat­skog pri­o­ri­te­ta je po­bolj­ša­ti kva­li­tet jav­nih zdrav­stve­nih i so­ci­jal­nih uslu­ga za uklju­či­va­nje mar­gi­na­li­zo­va­nih gru­pa upro­gram­skoj oblast.

Drugi prioritet je pod­sti­ca­nje tu­ri­zma i kul­tur­nog i pri­rod­nog na­sle­đa, a spe­ci­fič­ni cilj u okvi­ru ovog te­mat­skogpri­o­ri­te­ta je po­bolj­ša­ti i pro­mo­vi­sa­ti za­jed­nič­ki ko­o­r­di­ni­ra­nu pre­ko­gra­nič­nu tu­ri­stič­ku po­nu­du za­sno­va­nu na za­šti­će­nom kul­tur­nom i pri­rod­nom na­sle­đu.

Koje opštine mogu da učestvuju u programu

  • Republika Srbija: 10 opština (Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Kraljevo, Novi Pazar, Raška, Tutin, Vrnjačka Banja i Ivanjica)
  • Republika Crna Gora: 14 opština (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine. Rožaje, Šavnik i Žabljak.

Koje institucije mogu da učestvuju u programu

Institucije kome mogu da se prijave na program su organi državne uprave, komore, razvojne agencije, naučno-tehnološki parkovi, centri za preduzetništvo, jedinice lokalne/regionalne samouprave, javne ustanove, Lokalne akcione grupe (LAG-ovi), komunalna preduzeća, kompanije, istraživačke/obrazovne/naučne institucije, javne bolnice, domovi zdravlja, organizacije civilnog društva, razne nevladine organizacije, turističke zajednice, mala i srednja preduzeća, iz obe zemlje učesnice.

(EUpravo zato/Fond Evropski poslovi APV)