Ugovor o funkcionisanju Evropske unije predviđa da Evropska unija treba da pospešuje saradnju zemalja članica i da podržava i upotpunjuje njihov rad, uz puno poštovanje njihove odgovornosti za sadržaje koji se izučavaju, organizaciju obrazovanja i stručnog usavršavanja, kao i njihove nacionalne i regionalne kulturne raznolikosti.

Pravne tekovine EU u oblasti obrazovanja i kulture sastoje se pre svega od okvira za saradnju, koji čine programi (Erasmus+, Creative Europe, Lifelong Learning Plarform) i otvoreni metod koordinacije koji treba da doprinese približavanju nacionalnih politika i ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

U oblastima obrazovanja i omladine države članice treba da obezbede valjano upravljanje decentralizovanim programima EU.

Pravne tekovine EU takođe nalažu državama članicama da omoguće obrazovanje dece radnika migranata koji dolaze iz drugih zemalja članica, kao i da spreče diskriminaciju državljana članica EU.

Kada je reč o oblasti kulture, Uneskova Konvencija o zaštiti i podsticanju raznolikosti kulturnog izraza iz 2005. godine, koju su članice EU ratifikovale, predstavlja glavnu komponentu pravnih tekovina Evropske unije.

EU takođe pomaže promovisanje tema u vezi za sportom u Evropi.

Važnost 

Potrebno je da sve države članice uspostave nacionalne agencije i da odrede nacionalna tela za nadzor nad implementacijom relevantnih programa EU (za sve programe EU dostupne Srbiji, uspostavljena su nacionalna tela koja funkcionišu u skladu sa zahtevima EU).

Pored dostavljanja informacija i savetovanja korisnika, ove nacionalne agencije upravljaju većim delom programskih aktivnosti kao finansijski posrednici u ime Evropske komisije i odgovorne su za puno sprovođenje projektnog ciklusa u aktivnostima koje se finansiraju iz ovih programa.

Kada je reč o politikama u oblasti kulture, primenom načela iz člana 167. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, omogućava se razvoj, očuvanje i promovisanje kulturne raznolikosti.

(M.A./EUpravo zato/Ministarstvo za evropske integracije)