Pravo EU koje se odnosi na drumski transport pokriva različite socijalne, tehničke, fiskalne, bezbednosne zahteve i zahteve zaštite životne sredine, sa ciljem promovisanja efikasnog prevoza putnika i robe i obezbeđivanja fer tržišnih uslova između transportnih operatera.

Fokus regulative u železničkom transportu je pre svega na liberalizaciji ovog sektora i njegovom otvaranju prema konkurenciji, unapređenju interoperabilnosti i bezbednosti transportne mreže i razvijanju železničke transportne infrastrukture.

U sektoru vazdušnog transporta reguliše se pitanje pristupa tržištu, kao i bezbednost vazdušnog saobraćaja, uz unapređenje prava i obaveza putnika.

Regulativa koja se tiče unutrašnjeg vodnog transporta prepoznaje ogroman potencijal vodnog saobraćaja kao alternativnog vida pre svega prevoza robe i ima za cilj promociju i jačanje konkurentnosti unutrašnjeg vodnog transporta u transportnom sistemu, kao i njegovo uključivanje u multimodalne (kombinovane) logističke tokove (multimodalni trasnport je spoj više vidova transporta na jednom mestu odnosno mesto gde se sreću železnički, drumski i vodni transport).

Velike prednosti ovog vida saobraćaja, u poređenju sa ostalima, su pouzdanost, ekonomičnost, nizak stepen štetnosti za životnu sredinu i veliki potencijal za dalje unapređenje i razvijanje. U pogledu pomorskog saobraćaja insistira se na strogim bezbednosnim pravilima, smanjenju rizika od plovidbenih havarija i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.

U okviru drumskog transporta pregovara se o pristupu tržištu robe i putnika, cenama i fiskalnim uslovima, socijalnim uslovima, zatim, tehničkim i bezbednosnim uslovima i prevozu opasnih materija.

U okviru železničkog transporta pregovara se o pristupu tržištu i infrastrukturi -- postojanju i ingerencijama nezavisnog regulatornog tela (Direkcije za železnice), tehničkim i bezbednosnim uslovima, bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja i formiranju nezavisnog tela za istrage nesrećnih slučajeva. Zakonom o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju ("Službeni glasnik", br. 66) Republika Srbija je osnovala Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju kao posebnu, samostalnu i nezavisnu organizaciju.

U okviru vazdušnog transporta pregovara se o pristupu tržištu i spoljnoj vazdušnoj politici, upravljanju vazdušnim saobraćajem, uslovima zaštite životne sredine u vazdušnom transportu, zaštiti prava putnika, ispunjenju obaveza iz Sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području (ECAA - European Common Aviation Area).

U okviru unutrašnjeg vodnog transporta pregovara se o pristupu tržištu, uvođenju rečnih informacionih servisa, priznanju zanimanja u oblasti unutrašnje plovidbe, socijalnim uslovima, tehničkim i bezbednosnim uslovima.

U oblasti pomorskog transporta pregovara se o usklađivanju našeg zakonodavstva sa međunarodnim konvencijama.

U okviru kombinovanog transporta pregovara se o izgradnji savremenog intermodalnog terminala.

Članstvo u EU omogućava povećanje bezbednosti transporta i bolju zaštitu putnikau svim vrstama saobraćaja

Rast konkurencije transportnog tržišta vodi do povoljnijih cena i boljeg kvaliteta usluga.

U drumskom saobraćaju dobrobit je veća bezbednost saobraćaja na putevima i bezbednost prevoza opasnih materija, potom uvođenje digitalnih tahografa - uređaja za digitalno beleženje vremena vožnje i odmora vozača. Na ovaj način omogućava se lakši nadzor nad radnim vremenom vozača, pravednija tržišna konkurencija s obzirom da se eliminiše nelojalna konkurencija prevoznika čiji vozači rade više od dopuštenih 9 sati dnevno i, što je najvažnije, doprinosi se povećanju bezbednosti svih učesnika u drumskom saobraćaju.

U železničkom saobraćaju, korist od fer pristupa tržištu i vidljivog sistema naplate infrastrukture, kao i pojednostavljenja procedura za izdavanje licence, koje treba da ohrabri nove učesnike na tržištu i dovede do njegovog otvaranja, je očigledna. Tu je i jačanje uloge Direkcije za železnice kao regulatornog i bezbednosnog tela.

Unapređenje zaštite putnika u vazdušnom saobraćaju, pored ostalog, znači da, u slučaju kada prevoznik kasni ili otkaže putovanje, a da razlog nisu vremenske nepogode, on mora da obezbedi smeštaj i hranu putnicima, kao i naknadu štete ukoliko je putnik traži.

Takođe, dodatno se štite prava osoba sa invaliditetom u saobraćaju, a propisuje se i obaveza jasnog isticanja pune cene karte. Poboljšava se i regulativa u oblasti pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi i upravljanja vazdušnim prostorom.

U unutrašnjem vodnom saobraćaju korist se odnosi na uspostavljanje rečnih informacionih servisa - RIS (koncepta usaglašenih telekomunikacionih usluga i informacionih sistema za podršku unutrašnjoj plovidbi i njene veze prema ostalim vidovima saobraćaja), u okviru koga se formiraju i podsistemi za lociranje i praćenje brodova, za davanje elektronskih saopštenja brodarstvu, kao i za elektronsko prijavljivanje putovanja. RIS je preduslov za integrisanje međunarodnih plovnih puteva u našoj zemlji sa evropskom plovidbenom mrežom, a od posebnog je značaja za evropski Koridor VII (reka Dunav).

(M.A./EUpravo zato/Ministarstvo za evropske integracije)