Erazmus Plus program je nastao 2014. godine, 2021. je ušao u novi sedmogodišnji period sprovođenja, a za njega je izdvojeno 26 milijardi evra.

Moto projekta je "Erasmus Plus - obogaćuje živote, širi vidike", a evo i šta vam sve omogućava učestvovanje u ovom programu?

Celoživotno učenje - cilj projekta

Erazmus Plus program će u periodu od 2021. do 2027. godine omogućiti učešće još većem broju učesnika i širem spektru organizacija. Novi program ističe inkluzivnost, zelene inicijative i digitalizaciju kao prioritete koje podržava nizom finansijskih mehanizama, zatim jačanje građanskih vrednosti, dijalog kultura, toleranciju i razumevanje društvenog, kulturnog i istorijskog nasleđa.

Opšti cilj Programa je da, putem celoživotnog učenja, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinacau oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta.

Provođenje vremena u drugoj zemlji sa ciljem učenja, odnosno usavršavanja i rada trebalo bi da postane standard. Standard bi trebalo da postane i poznavanje dva strana jezika pored maternjeg.

Na taj način Program značajno doprinosi održivom rastu, kvalitetnijim radnim mestima i socijalnoj koheziji, podstiče inovacije i premošćavanje jaza u znanju, veštinama i kompetencijama u Evropi.

Ko su članice programa?

To su prvenstveno evropske države, ali i sve ostale zemlje sveta, u određenom kapacitetu. Sve članice programa se dele na:

- države članice EU i treće zemlje pridružene Programu; i

- treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Države članice EU i treće zemlje pridružene Programu (članice EU i još šest zemalja: Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija) mogu da učestvuju u svim delovima programa. Treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu (sve druge zemlje podeljene po regionima) mogu da učestvuju samo u nekim delovima programa.

Srbija je punopravna članica programa Erazmus Plus od 2019. godine i ima status treće zemlje pridružene Programu. To znači da ustanove i organizacije iz Srbije mogu da se prijavljuju za sve vrste projekata u ulozi koordinatora i partnera, kao i države članice Evropske unije.

Mlada turistkinja proučava mapu na trgu Svetog Petra u Vatikanu u Rimu.
Viktor Cap / Panthermedia / Profimedia 

Ko može da učestvuje u programu?

U Erazmus Plus programu mogu da učestvuju institucije i organizacije koje se direktno ili indirektno bave obrazovanjem, kao i svaka javna ili privatna institucija/organizacija koja je aktivna, može i želi da doprinese sprovođenju projekata u nekoj oblasti obrazovanja i obuka.

Konkretno, to su: predškolske ustanove, osnovne škole, srednje stručne škole i gimnazije, univerziteti i visoke škole, škole za obrazovanje odraslih, organizacije koje pružaju razne oblike stručnog obrazovanja i obuka, organizacije civilnog društva/udruženja građana koje se bave obukama za mlade, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća, profesionalna udruženja i slično.

Važno je znati da projekte mogu da prijavljuju samo pravna lica, tj. institucije i organizacije, a koristi od njih imaju pojedinci zaposleni u tim ustanovama i organizacijama, kao i njihovi učenici, studenti i polaznici obuka.

Kako i kada se prijavljuju projekti?

U zavisnosti od toga kome se prijavljuju za finansiranje, projekti se dele na centralizovane i decentralizovane.

Centralizovani projekti se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu, dok se decentralizovani predaju Fondaciji Tempus.

Poziv za podnošenje predloga projekata i rokovi za predaju projekata se redovno ažuriraju za svaku godinu, kao i svaki tip projekata na stranici Kalendar rokova na sajtu Erazmus Plus.

Evropska komisija na početku svakog konkursnog roka objavljuje Vodič za učešće u programu u kome je detaljno objašnjeno ko i kako može da konkuriše. Poslednju verziju ovog dokumenta možete da pronađete ovde.

Struktura programa

Svi projekti u Erazmus Plus programu, bez obzira na to da li pripadaju obrazovanju, mladima ili sportu, dele se na tri oblasti, tzv. ključne aktivnosti (KA): KA1, KA2 i KA3.

  • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca;
  • Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmene dobrih praksi;
  • Ključna aktivnost 3 – Podrška za reformu politika.

Žan Mone aktivnosti predstavljaju poseban deo programa, s tim što su u periodu 2021—2027, osim za ustanove iz oblasti visokog obrazovanja, dostupne i ustanovama iz oblasti opšteg i stručnog obrazovanja.

Projekti iz oblasti obrazovanja imaju formalan karakter, dok se deo za mlade odnosi na neformalno učenje.

U oblasti sporta, naglasak je na međunarodnim projektima koji se bave inkluzijom najšire populacije u sport i fizičke aktivnosti, učešćem u fizičkim aktivnostima, kao sredstvom za održanje i poboljšanje zdravlja, promocijom integriteta i vrednosti u sportu, obrazovanja u sportu i kroz sport, volonterizma u sportu, mobilnošću trenera, menadžera, volontera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija, kao i borbom protiv negativnih pojava i izazova u sportu, poput nasilja, rasizma, netolerancije i diskriminacije.

Fondacija Tempus je zadužena za sprovođenje Erazmus Plus programa i njena uloga je, između ostalog, podrška svim organizacijama koje se prijavljuju za projekte u okviru programa.

(JA/EUpravo zato/Erasmus Plus)