Novi zakon Evropske unije o veštačkoj inteligenciji ima cilj da podstakne privatne i javne aktere na razvoj i prihvatanje sigurnih i pouzdanih sistema veštačke inteligencije širom jedinstvenog tržišta EU.

Istovremeno, njime se nastoji da se osigura poštovanje osnovnih prava građana EU i podstaknu ulaganja i inovacije u oblasti veštačke inteligencije u Evropi.

Akt o veštačkoj inteligenciji primenjuje se samo na područja obuhvaćena pravom EU i predviđa izuzeća u slučaju sistema koji se koriste isključivo za vojsku i odbranu, kao i za istraživačke svrhe.

Zakonom se, prema riziku, kategorišu različiti oblici veštačke inteligencije.

Tako, kako se navodi, sistemi veštačke inteligencije koji predstavljaju ograničen rizik podlegali bi vrlo blagim obvezama u pogledu transparentnosti, dok bi visokorizični sistemi bili odobreni pod uslovom da ispunjavaju niz zahteva i obaveza za pristupanje tržištu EU.

Sistemi veštačke inteligencije, kao što su, na primer, kognitivna manipulacija ponašanjem i društveno vrednovanje biće zabranjeni u EU zbog neprihvatljivog rizika.

Aktom se zabranjuje i upotreba veštačke inteligencije za prediktivne policijske obrade, koje se temelje na profilisanju i sistemima koji koriste biometrijske podatke za kategorizaciju ljudi prema specifičnim kategorijama kao što su rasa, vera ili seksualna orijentacija.

Biće i kazni

Zakon se bavi i upotrebom modela veštačke inteligencije opšte namene.

Kako se navodi, modeli veštačke inteligencije opšte namene koji ne predstavljaju sistemske rizike biće podložni nekim ograničenim zahtevima, na primer u pogledu transparentnosti, dok će oni koji predstavljaju sistemske rizike morati da se pridržavaju strožih pravila.

Kompanije koje prekrše zakon o veštačkoj inteligenciji biće kažnjene na osnovu procenta globalnog godišnjeg prometa kompanije u prethodnoj finansijskoj godini ili preko unapred određenog iznosa, u zavisnosti od toga koji je veći.

Proporcionalnim administrativnim kaznama podležu mala i srednja preduzeća, kao i startap preduzeća.

Uredbom se predviđa i veća transparentnost u vezi s razvojem i korišćenjem visokorizičnih sistema veštačke inteligencije, koji će morati da budu registrovani u bazi podataka EU, a korisnici sistema za prepoznavanje emocija moraće da obaveste ljude kada su izloženi takvom sistemu.

Zakon o veštačkoj inteligenciji, nakon što ga potpišu predsednici Evropskog parlamenta i Saveta, stupiće na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU.

(JA/EUpravo zato/RTV)