Kako su pokazala iskustva tokom pandemije kovida 19, jačanje laboratorijskih usluga je od velike važnosti za zdravstveni sistem.

Preduzete inicijative, poput trodnevne obuke u Nišu o laboratorijskoj biološkoj bezbednosti, biološkoj sigurnosti i proceni rizika, kao i dvodnevne obuke o upravljanju otpadom, predstavljaju suštinski korak ka obezbeđivanju bezbednijeg i efikasnijeg radnog okruženja za laboratorijske stručnjake.

Sve ovo deo je posvećenosti rešavanju prepoznatih nedostataka u nacionalnom sistemu laboratorija.

Usredsređenost na izgradnju kapaciteta, kao i program mentorstva za sistem upravljanja kvalitetom u laboratorijama, predstavlja značajan korak ka usklađivanju laboratorijskih standarda u Srbiji sa međunarodnim normama kvaliteta.

Obuka domaćih laboratorijskih stručnjaka i njihova dalja podrška laboratorijama instituta i zavoda za javno zdravlje, predstavlja pozitivnu strategiju kada je reč o postizanju ovog cilja.

Program mentorstva, započet novembra i decembra 2023. godine, i uspostavljena stalna podrška tokom 2024. godine, pokazuju trajnu posvećenost kontinuiranom poboljšanju laboratorijskih usluga.

Izrada akcionih planova sa konkretnim koracima praktičan je pristup obezbeđivanju merljivog napretka.

Preduzete inicijative, poput trodnevne obuke u Nišu o laboratorijskoj biološkoj bezbednosti, biološkoj sigurnosti i proceni rizika, kao i dvodnevne obuke o upravljanju otpadom, predstavljaju suštinski korak ka obezbeđivanju bezbednijeg i efikasnijeg radnog okruženja za laboratorijske stručnjake.

Ukupan uticaj pomenutih inicijativa ogleda se u jačanju kapaciteta 162 laboratorijska radnika, što doprinosi pružanju kvalitetnih laboratorijskih dijagnostičkih usluga za građane Srbije.

Ovo ne samo da je u skladu sa ciljevima inicijative EU, već i promoviše univerzalnu zdravstvenu zaštitu i sveobuhvatni princip "zdravlja za sve".

Tekuća saradnja i podrška koju pružaju mentori SZO-a, uključujući redovne savete, konsultacije i praćenje napretka, suštinske su komponente koje doprinose održivom i efikasnom poboljšanju sistema upravljanja kvalitetom laboratorije.

Ove aktivnosti i dostignuća pokazuju holistički pristup unapređenju laboratorijskih usluga u Srbiji, obezbeđujući na taj načinbolju pripremljenost države da se nosi sa različitim zdravstvenim izazovima.

Istovremeno se promoviše univerzalni pristup visokokvalitetnim dijagnostičkim uslugama.

(M.A./EUpravo zato/euzatebe.rs)