U svom šestomesečnom predsedavanju Savetom Evrope, Belgija je pod velikim uticajem institucionalne tranzcije s obzirom na to da se mandati Evropskog parlamenta i Evropske komisije privode kraju, a pred članovima se nalazi 6 gorućih tema i pitanja za rešavanje.

Prioriteti zemlje osnivača EU mogu se podeliti u nekoliko tačaka a fokusiraće se na šest tematskih oblasti i to: promociju vladavine prava i demokratije, jačanje ekonomske konkurentnosti, nastavak zelene tranzicije, zaštita granica i ljudi i promovisanje globalne Evrope, navodi se u zvaničnom dokumentu programa.

Vladavina prava i demokratija

Belgijsko predsedavanje Savetu naglasiće značaj postovanja osnovnih prava, posebno fokusirajući se na jačanje angažovanja građana, sa posebnim osvrtom na mlade. Osim toga, planira se rad na unapređenju evropskog obrazovnog sistema, poboljšanju kvaliteta obrazovanja, promovisanju doživotnog učenja, podršci mobilnosti i podsticanju sportskih aktivnosti.

Fokus će biti na podršci demokratskim vrednostima kroz jačanje slobode medija, raznolikosti medijskog izveštavanja i podsticanju digitalne transformacije u kulturnim i kreativnim sektorima. Belgijsko predsedavanje takođe će podržati zemlje kandidate u njihovim naporima da se pridruže EU, jerse "veruje da će proširenje Unije doprineti njenom jačanju". Paralelno s tim, važno je pripremiti politike, resurse i donošenje odluka EU kako bi se olakšao proces budućih pristupanja.

Ekonomska konkurentnost

EU treba prioritetno usmeriti svoje politike ka dugoročnoj konkurentnosti i industrijskom sektoru. Cilj je da se obezbede ravnopravni uslovi za poslovanje, naročito za mala i srednja preduzeća, uz jasne i pojednostavljene regulative.

Fokusiraće se na jačanje unutrašnjeg tržišta i industrije EU, s posebnim naglaskom na ekonomskoj sigurnosti, smanjenju štetnih zavisnosti i promociji tehnološkog vođstva.

Njihov cilj je jačanje istraživanja, razvoja i inovacija kako bi EU postala lider u razvoju prilagođenih rešenja koja poboljšavaju konkurentnost.

Belgijsko predsedavanje će podržati tržište rada prilagođeno budućnosti, povećanje zapošljavanja i ekonomski rast.

Posebna pažnja će biti posvećena investicijama, politici kohezije kao ključnom instrumentu dugoročnog investiranja, i očuvanju autonomije u proizvodnji hrane. Radiće se na postizanju koherentnosti između unutrašnjih i spoljnih politika EU kako bi se ostvario celovit pristup ekonomskim izazovima.

Zelena tranzicija

Ambiciozna agenda prelaska EU pokreće hitna potreba za suočavanjem sa trostrukom krizom klimatskih promena, gubitka biodiverziteta i zagađenja. Tokom ovih šest meseci će se fokus staviti na važnost odlučujućih i celovitih akcija, ne ostavljajući nikoga po strani. Nastavljajući sa Zelenim dogovorom, predsedavanje će staviti energetsku i klimatsku tranziciju u središte svojih prioriteta. Kako bi smanjilo ranjivost na klimatske promene, predsedavanje će se truditi da unapredi cirkularnu ekonomiju Unije i kapacitete prilagodbe i pripravnosti. Takođe će promovisati održivo upravljanje vodom.

Geopolitički i ekstremni klimatski događaji ukazali su na potrebu za ubrzanom i inkluzivnom energetskom tranzicijom. Ova tranzicija treba obezbediti pristupačnu energiju građanima i preduzećima, osigurati snažno i pouzdano snabdevanje, te doprineti cilju klimatske neutralnosti.

EU mora u potpunosti da iskoristi svoj potencijal energetske efikasnosti u celokupnoj ekonomiji i brzo unapređuje razvoj obnovljivih izvora energije i niskougljeničnih nosača energije.

Socijalna prava

Belgijsko predsedavanje EU ima ambiciju da oblikuje snažan socijalni dnevni red u skladu sa Evropskom poveljom socijalnih prava.

Fokusiraće se na inkluzivnost, rodnu ravnopravnost i pravednost u evropskom društvu. Ova inicijativa teži jačanju socijalnog dijaloga, promociji fer mobilnosti radne snage, unapređenju mentalnog zdravlja na radu i obezbeđivanju održive socijalne zaštite.

Zalaže se za jačanje socijalne dimenzije Evropskog semestra, istraživanje potencijala socijalnih investicija i promovisanje razvoja socijalne ekonomije.

Podržaće inicijative usmerene ka dostojnom i pristupačnom stanovanju za sve građane, evaluaciji spremnosti EU za krize, jačanju bezbednosti snabdevanja lekovima i strategiji unapređenja radne snage u oblasti zdravstva i nege u EU. Cilj je i poboljšanje pristupa građana pristupačnim lekovima kroz rešavanje nedostataka u medicinskim potrebama.

Zaštita granica

Predsedavanje ima za cilj da se bavi svim preostalim zakonodavnim aktima povezanim sa novim Evropskim paktom o migracijama i azilu. Pakt će ojačati poverenje između država članica u duhu odgovornosti i solidarnosti, pružiti pravnu jasnoću ljudima koji dolaze u EU i obezbediti EU građanima human i efikasan menadžment migracija, u skladu sa našim vrednostima i međunarodnim pravom.

Takođe će ponuditi zajedničku i brzu reakciju na migrantske krize i poboljšati zakonite puteve do EU.

Radiće na jačanju spoljne dimenzije migracija i azila, posebno sarađujući sa afričkim partnerima, kao deo šireg napora da se razvije međusobno koristan partnerstvo između naša dva kontinenta, u potpunom poštovanju međunarodnog prava.

Posebnu pažnju će posvetiti borbi protiv organizovanog kriminala, sprečavanju i suzbijanju terorizma i nasilnog ekstremizma, te jačanju otpornosti EU na krize i nove i hibridne izazove.

Zaštita građana zahteva razgovore o budućnosti evropske sigurnosti i odbrane, krećući se ka sveintegracionijem pristupu Unije. Fokus je i na jačanju evropske odbrambene tehnološke i industrijske baze, uključujući istraživanje mogućnosti razvoja evropske industrijske strategije u oblasti odbrane.

Globalna Evropa

Belgijsko predsedavanje EU ističe odlučan pristup jačanju otpornosti i autonomije EU. Otvorenost, dijalog i saradnja su ključne komponente u ovom pristupu, naglašavajući važnost multilateralnog trgovinskog sistema.

Zalaže se za punu mobilizaciju ekonomskih, bezbednosnih, odbrambenih, razvojnih i humanitarnih kapaciteta EU u ostvarivanju svojih ciljeva u spoljnoj politici. Ovo uključuje ambicioznu i održivu trgovinsku politiku, podršku pravilima zasnovanim na multilateralnom trgovinskom sistemu. U skladu s Agendom 2030, predviđa se promocija jačanja zdravstvenih sistema za postizanje univerzalnog zdravstvenog pokrivanja i pravičnog pristupa inovativnim, održivim i kvalitetnim zdravstvenim uslugama za sve.

Belgijsko predsedavanje ima sveobuhvatan pristup izazovima i krizama sa kojima se EU suočava, teži unapređenju vladavine prava, demokratskih vrednosti, socijalne pravde i postizanju snažne pozicije EU u međunarodnim odnosima. Cilja na izgradnju održive, pravedne i konkurentske budućnosti za članice Unije, spajajući unutrašnje i spoljne politike EU.

(M.A./EUpravo zato, Euractiv.rs)