Pregovaračko poglavlje 32 deo je Klastera 1 - Osnove. Poglavlje je otvoreno 2015. godine.

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru

To je sveobuhvatan koncept za podršku zemlji kandidatu pri poboljšanju njenog sistema unutrašnje kontrole i obuhvata međunarodno priznate standarde i dobru praksu EU u pogledu interne kontrole u celom javnom sektoru.

Eksterna revizija

Odnosi se na funkciju vrhovne revizorske institucije, koja je odgovorna parlamentu. Interna finansijska kontrola u javnom sektoru i eksterna revizija se odnose na celokupan javni budžet, posebno na prihode i rashode na centralnom nivou, uključujući strana sredstva.

U pogledu eksterne revizije, od zemlje kandidata se očekuje da primeni norme koje je definisala Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija - INTOSAI - posebno deklaracija iz Lime i Meksika, koje predviđaju da te institucije budu funkcionalno, institucionalno i finansijski nezavisne i da budu odgovorne samo parlamentu.

Zaštita finansijskih interesa EU

Ovo pitanje uključuje operativnu saradnju zemalja članica, koje moraju biti sposobne da efikasno sarađuju sa Evropskom komisijom i da izveštavaju o svim sumnjivim slučajevima i neregularnostima, kao i o zloupotrebama.

Takve saradnje moraju da obezbede zaštitu fondova EU na najmanje jednakom nivou zaštite nacionalnih fondova. U toku pripreme za članstvo, neophodno je da zemlja kandidat uspostavi efektivne strukture i kapacitete za saradnju i koordinaciju.

Ovaj deo poglavlja sadrži nekaznene aspekte zaštite evra od falsifikovanja

Aspekti su zabrana upotrebe medalja i žetona sličnih kovanicama evra, obavezu finansijskih institucija da povuku falsifikovane banknote i kovanice, kao i osnivanje tela i postupaka za efikasnu borbu protiv falsifikovanja.

Zašto je ovo važno?

Država kandidat za članstvo u EU sprovodi reforme koje imaju za cilj unapređenje upravljanja javnim finansijama kroz razvoj sistema upravljanja i kontrole nad korišćenjem javnih sredstava, kako bi kao država članica bila spremna za izazove koje donosi članstvo u EU i mogućnosti u pogledu korišćenja finansijskih sredstava Evropske unije.

Značaj efektivnog sistema unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru je u tome što doprinosi uspešnijem i odgovornijem korišćenju budžetskih sredstava na državnom i lokalnom nivou.

Istovremeno, kroz razvoj ovog sistema se u javni sektor uvodi novi pristup upravljanju kroz definisanje strateških ciljeva u obavljanju delatnosti, sagledavanje rizika, kao i uspostavljanje jačih kontrolnih mehanizama u prikupljanju i trošenju budžetskih sredstava.

U pogledu eksterne revizije, usklađivanjem sa zahtevima u procesu pristupanja utiče se na uspostavljanje funkcionalno i operativno nezavisne vrhovne revizorske institucije.

U oblasti suzbijanja nepravilnosti i prevara u pogledu finansijskih interesa EU, država kandidat treba da obezbedi neophodne administrativne kapacitete koji će se baviti pitanjima suzbijanja nepravilnosti i prevara u korišćenju finansijskih sredstava EU, kao i da uspostavi odgovarajuću administrativnu strukturu potrebnu za borbu protiv krivotvorenja novčanica i kovanica evra.

(M.A./EUpravo zato/Ministarstvo za evropske integracije)