Deklaracija o nuklearnoj energiji je viđena kao ključna komponenta globalne strategije za smanjenje emisija gasova staklene bašte iz energetskog i industrijskog sektora, osiguravanje energetske sigurnosti, povećanje energetske otpornosti i promovisanje dugoročnog održivog razvoja i tranzicije čiste energije.

"Odlučni smo da učinimo sve što je u našoj moći da ispunimo ovu obavezu kroz naše aktivno i direktno angažovanje, posebno jačanjem saradnje sa zemljama koje su odlučile da razvijaju civilne nuklearne kapacitete u cilju prelaska sa fosilnih goriva, na pravedan, uredan i pravičan način, i da doprinese ubrzavanju faze uglja obezbeđivanjem alternativnog i održivog izvora energije bez ugljenika", navodi se u deklaraciji u koju je Tanjug imao uvid.

U tekstu stoji da klimatske promene predstavljaju egzistencijalnu pretnju planeti i celom čovečanstvu, da znaci upozorenja rastu širom sveta, od besnih šumskih požara do istorijskih poplava, čineći potrebu da se do sredine 21. veka postigne globalna neto emisija gasova staklene bašte sve hitnijom, imajući u vidu princip zajedničke, ali diferencirane odgovornosti.

"Sve veći broj zemalja postavlja svoje ciljeve za klimatsku neutralnost, neutralnost ugljenika, neutralnost gasova staklene bašte ili neto nulte emisije. Ambiciozni cilj globalnih neto nultih emisija zahteva sveobuhvatan pristup za radikalno smanjenje emisija ugljenika u sektorima sa najintenzivnijim emisijama na svetu, uključujući proizvodnju električne energije, transport i industriju", ističe se u deklaraciji.

Pogledajte EUpravo zato video-intervju profesora Vladimira Đurđevića o klimatskim promenama u Srbiji:

Klimatolog Vladimir Đurđević o klimatskim promenama u Srbiji EUpravo zato

U tekstu stoji i da je nuklearna energija pouzdan izvor električne energije bez ugljenika i čvrsta okosnica energetskih sistema bez ugljenika, kako bi bili otporni i održivi.

"Pohvalimo priznanje nuklearne energije na 28. Konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama kao suštinskoj komponenti višestruke i sveobuhvatne tranzicije čiste energije koja je dovoljna da smanji gasove staklene bašte na efikasan, blagovremen i nacionalno određen način, čime se doprinosi ubrzanju prelaska sa fosilnih goriva.

Posebno pozdravljamo uključivanje nuklearne energije u ishod prve globalne analize u okviru Pariskog sporazuma i pozdravljamo Deklaraciju o trostrukoj nuklearnoj energiji do 2050. godine", ističe se u tekstu.

Lideri su se obavezali da će raditi na potpunom otključavanju potencijala nuklearne energije i da će preduzimati mere kao što su omogućavanje uslova za podršku i konkurentno finansiranje produženja životnog veka postojećih nuklearnih reaktora, izgradnja novih nuklearnih elektrana i rano postavljanje naprednih reaktora, uključujući male modularne reaktore širom sveta uz održavanje najviših nivoa bezbednosti i sigurnosti, u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima i okolnostima.

Obavezali su se takođe i da će podržavati sve zemlje, posebno one nuklearne u razvoju, u njihovim kapacitetima i naporima da dodaju nuklearnu energiju u svoje energetske mešavine u skladu sa njihovim različitim nacionalnim potrebama, prioritetima, putevima i pristupima i stvaraju otvorenije, pravednije, uravnoteženije i inkluzivnije okruženje za njihov razvoj nuklearne energije, uključujući njenu neelektričnu primenu, i da nastave da efikasno primenjuju mere zaštite, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država članica i odgovarajćim međunarodnim obavezama.

Ukazuje se na posvećenost nastavku težnje za tehnološkim inovacijama, daljem poboljšanju operativnih performansi, bezbednosti i ekonomičnosti nuklearnih elektrana, unapređenju otpornosti i bezbednosti globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja nuklearnom energijom.

U tekstu toji i da se potvrđuje posvećenost obezbeđivanju bezbednog i održivog upravljanja istrošenim nuklearnim gorivom, upravljanja i odlaganja radioaktivnog otpada, posebno dubokog geološkog odlaganja i razgradnje.

"Pozivamo na intenziviranje kolektivnih napora na obezbeđivanju sigurnosti snabdevanja energijom i otpornosti pojedinačnih, regionalnih i multinacionalnih izvora čiste energije", ističe se dalje u tekstu.

Potvrđuje se i posvećenost stvaranju fer i otvorenog globalnog tržišnog okruženja za razvoj nuklearne energije kako bi se promovisala razmena i saradnju među zemljama.

Navodi se i potreba za podsticanjem nuklearnih regulatora da unaprede saradnju kako bi omogućili blagovremeno postavljanje naprednih reaktora, uključujući male modularne reaktore.

"Ističemo vrednost koordinisane saradnje u snabdevanju nuklearnim gorivom, proizvodnji opreme za nuklearnu energiju i bezbednosti resursa kako bismo obezbedili stabilnost industrijskih i lanaca snabdevanja nuklearne energije", takođe se navodi u deklaraciji.

Istaknuta je uloga IAEA kao globalnog centra za saradnju u nuklearnoj oblasti, uključujući dovođenje i promovisanje snažnog i održivog globalnog okvira za nuklearnu sigurnost i bezbednost, i proveru poštovanja odgovarajućih zaštitnih obaveza.

Naglašava se spremnost za rad sa IAEA na identifikaciji i obezbeđivanju neophodnih resursa potrebnih za ispunjenje ovih ciljeva, u zavisnosti od dostupnosti sredstava i svih primenjivih domaćih zakonskih uslova.

Liseri su se saglasili i da podržavaju jačanje napora da se olakša mobilizacija javnih investicija, gde je to potrebno, i privatnih investicija ka dodatnim projektima nuklearne energije.

Naglašeno je da konkretne mere za podršku nuklearnoj energiji mogu uključivati, prema potrebi, alate kao što su direktno javno finansiranje, garancije dobavljačima duga i kapitala, šeme za podelu prihoda i rizike određivanja cena.

U tekstu se poziva i na veće uključivanje nuklearne energije u politike zašite životne sredine, društva i upravljanja u međunarodnom finansijskom sistemu, s obzirom na to da je to jedan od izvora proizvodnje električne energije sa nultom emisijom koji može značajno doprineti dekarbonizaciji naših društava.

A pozivaju se i relevantne međunarodne organizacije i institucije da podrže odgovarajuće uslove za razvoj nuklearne energije.

"Posebno pozivamo multinacionalne razvojne banke, međunarodne finansijske institucije i regionalna tela koja za to imaju mandat da razmotre jačanje svoje podrške finansiranju projekata nuklearne energije i da podrže uspostavljanje ravnopravnih finansijskih uslova za sve izvore energije sa nultom emisijom, navodi se u deklaraciji", stoji u dokumentu.

Ukazuje se da je neophodno doprineti nuklearnom obrazovanju i istraživanju, jer se navodi da je od najveće važnosti da se obuče i zadrži velika i motivisana radna snaga.

Lideri pozdravljaju i podržavaju IAEA u sazivanju, u saradnji sa državom članicom, još jednog samita o nuklearnoj energiji u dogledno vreme kako bi se održao zamah i nastavila izgradnja podrške za nuklearnu energiju za dekarbonizaciju sveta, zaključuje se u deklaraciji.

(M.A./EUpravo zato, RTS)