Mame čija su deca rođena od 1. januara 2022. godine i nakon toga imaju pravo na subvencijudržave prilikom kupovine prvog doma. Ova pomoć omogućava majkama da lakše dođu do prvog stana ili kuće, čime se doprinosi njihovoj finansijskoj sigurnosti i omogućava zdravije okruženje za rast i razvoj dece.

Novčana pomoć može iznositi do 20 odsto vrednosti nekretnine, ali je ograničena na maksimum od 20.000 evra. Subvencija je usmerena na olakšavanje finansijskog tereta povezanog sa sticanjem nekretnine, čime se doprinosi stabilnosti i kvalitetu života porodica.

Ova pomoć se ne odnosi samo na kupovinu već izgrađenih objekata, već može biti primenjena i na izgradnju nove kuće. Dakle, porodice koje planiraju da izgrade kuću mogu takođe biti korisnici ovog programa, što pruža dodatnu fleksibilnost u odabiru stambenog rešenja.

Majke su nosioci, izuzetno očevi

Podnosioci zahtеva za navеdеnе subvеncijе su mamе, čijе su dеca rođеna od 1. januara 2022. godinе i nakon toga. Izuzеtno, podnosilac zahtеva možе da budе i otac, ukoliko jе majka dеtеta prеminula. Takođе, mamе kojе samostalno podižu svoju dеcu (samohranе majkе) mogu da podnеsu zahtеv za navеdеnе subvеncijе. Takođе, zahtеv mogu podnеti i mamе kojе su stranе državljankе, ukoliko ispunjavaju zakonom propisanе uslovе.

Rok za podnošenje zahteva za subvenciju počinje od dana rođenja deteta i traje do njegovog prvog rođendana.

Mama i beba u zagrljaju.
Annebel Van den Heuvel / Panthermedia / Profimedia 

Da bi majka bila kvalifikovana za subvenciju, postoji nekoliko važnih uslova:

Prvi uslov je da majka kao podnosilac zahteva ne sme imati u svom vlasništvu nikakvu nekretninu. Kada je u pitanju imovinski status supruga ili vanbračnog partnera on može imati u svom posedu nekretninu ali jedino ako je stekao pre stupanja u bračnu ili vanbračnu zajednicu. U svakom slučaju, najbolji indikator da će zahtev za subvenciju biti odobren je ukoliko nijedan od supružnika u svojem vlasništvu ne poseduje nekretninu.

Drugi uslov je da ukupna zarada majke i partnera ne prelazi dvostruku vrednost prosečne zarade u Srbiji. Pod prosečnom zaradom smatra se bruto visini plate, tj. zarada pre odbitka poreza. Na početku 2024. godini prosečna bruto zarada iznosi približno 120 000 dinara. Na osnovu ovog iznosa, ukupna zarada majke i partnera za pravo na subvenciju za kupovinu prvog stana ili kuće ne bi smela prelaziti dvostruki iznos prosečne zarade, što bi bilo približno 240.000 dinara.

Takođe, bitno je napomenuti da ukoliko se majka koja podnosi zahtev odluči za izgradnju nove kuće parcela na kojoj se kuća gradi takođe mora da se vodi na nju.

Pored subvencija, moguć i povrat PDV-a

Majke koje su dobile subvenciju države za kupovinu prvog stana imaju pravo i na povrat PDV-a, iskazano je u Mišljenju Ministarstva finansija, piše Kurir.

Naime, pravo na subvenciju ni na jedan način ne isključuje pravo na refundaciju PDV-a, što znači da majke koje bi imale pravo, odnosno ispunjavale uslove za refundaciju PDV-a da su stan kupile bez subvencije države, imaće to pravo i sa subvencijom.

PDV na stan iznosi 10 odsto vrednosti nekretnine i plaća ga kupac u okviru kupoprodajne cene. Ovaj porez zaračunava se na novi stan koji do trenutka prodaje nije bio u prometu, i koji je kupljen od investitora, odnosno preduzeća. Ako je prodavac stana u novogradnji fizičko lice, ono nije obveznik poreza na dodatu vrednost, pa kupac nema pravo na refundaciju PDV-a.

Teži deo procedure: prikupljanje dokumentacije

Prvi korak za ostvarivanje ove pomoći jeste prikupljanje dokumentacije što nekada ume da bude zahtevno.

U ovom slučaju, dokumentacija se razlikuje u zavisnosti od toga da li se zahtev podnosi za sredstva za učešće u izgradnji kuće, kupovinu kuće ili stana, ili za sufinansiranje kredita za kupovinu kuće ili stana.

Većina dokumenta se pribavljaju u mestu prebivališta podnosioca zahteva dok se neki mogu zahtevati i u mestu u kojem se nalazi nekretnina koja je predmet subvencije, kao što je izvod iz katastra o vlasništvu nekretnine.

Neka od dokumenata su zajedničke za sve tri situacije. To uključuje potvrdu o visini primanja majke i partnera (ako postoji) za prethodna tri meseca koja su prethodila mesecu u kojem se podnosi zahtev. Ovi dokazi treba da potvrde da su primanja niža od dve prosečne neto mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Takođe, ono što je za ovu temu važno jeste da ako je majka u trenutku podnošenja zahteva na porodiljskom bolovanju i u protekla tri meseca prima nižu zaradu, ta zarada je ona koja ulazi u prosek.

Među dokumenta koja zavise od situacije do situacije spadaju:

  • Za izgradnju kuće: Dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem se planira izgradnja i građevinska dozvola.
  • Za kupovinu kuće ili stana: Dokaz o vlasništvu prodavca nad nekretninom i kopija predugovora ili kupoprodajnog ugovora.
  • Za sufinansiranje kredita: Potrebni su dokumenti koji dokazuju vrednost procenjene nekretnine ili kupoprodajne cene utvrđene predugovorom ili ugovorom.

Dodatno, ako ste samohrana majka, potrebno je dostaviti dokaz o statusu jednoroditeljske porodice.

Nakon što prikupite svu potrebnu dokumentaciju, ona se zajedno sa obrazcem zahteva dostavlja opštinskoj upravi na mestu prebivališta. Opštinska uprava formira predmet i prosleđuje ga Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kada prikupite i podnesete potrebnu dokumentaciju, lokalna samouprava ima rok od 30 dana da prosledi zahtev državnoj komisiji, koja ima još 30 dana da donese odluku.

Glavna nejasnoća – ugovor ili predugovor?

U vezi sa subvencijama za kupovinu prvog stana za majke u Srbiji, postojala je nedoumica oko prihvatanja ugovora ili predugovora uz podnošenje zahteva za subvenciju. Ranije je bilo slučajeva da je nekoliko majki odbijeno zbog dostavljanja kupoprodajnog ugovora umesto predugovora.

Novom uredbom iz 2023. je omogućeno da majke koje su podnele ugovor ipak mogu dobiti subvenciju, ali moraju podneti novi zahtev. Takođe, postoji mogućnost da subvencija bude odobrena i za stanove u izgradnji, uz uslov postojanja predbeležbe u katastru.

Do marta odobreno 614 subvencija

Novčanu pomoći za izgradnju, učešće u kupovini ili kupovinu stambene porodične zgrade ili kuće, odnosno stana, do sada je odobrena 614. subvencija, a novac za kupovinu prve nekretnine stigao je iz državne kase. Ovo je početkom marta potvrdio ministar za rad Nikola Selaković. Selaković je rekao da se nastavlja sa radom i izrazio uverenje da ćemo veoma brzo, ukoliko u toku ove godine, doći do brojke od preko 1.000.

 Tokom 2023. godine, država Srbija je isplatila oko 3,5 miliona evra kao subvencije majkama za kupovinu prvog stana. Ove godine je za te namene država je ove godine izdvojila 1,5 milijardi dinara, što je oko 12 miliona evra.

(JA/EUpravo zato)