Pregovaračko poglavlje 7 deo je Klastera 2 - Unutrašnje tržište. Poglavlje je otvoreno 2017.

Osnovni cilj propisa Evropske unije u oblasti prava intelektualne svojine jeste doprinos stvaranju povoljnog ambijenta za poslovanje na unutrašnjem tržištu.

Nosioci prava intelektualne svojine na unutrašnjem tržištu ostvaruju povoljniji položaj u odnosu na konkurenciju na taj način što im ona omogućavaju da štite svoje proizvode i usluge od neovlašćenog korišćenja, kopiranja i zloupotrebe, odnosno da upravljaju tim pravima kao svojinom. Intelektualna svojina podrazumeva autorsko i srodna prava, kao i pravo industrijske svojine.

Autorska i srodna prava

Autorsko i srodna prava se stiču samim činom stvaranja autorskog ili srodnog dela (umetničkog, naučnog ili dela tehničke prirode) i njihovim iznošenjem ili izvođenjem, tako da za njihovu zaštitu nije potrebno sprovesti formalni postupak, niti je potrebna prethodna objava dela.

Pravo industrijske svojine se odnosi na zaštitu izuma patentom, zaštitu proizvoda i usluga žigom, zaštitu spoljnog izgleda proizvoda dizajnom, zaštitu razlikovanja specifičnih proizvoda i usluga posebnih kvaliteta koji su uslovljeni područjem nastanka i oznakom geografskog porekla. Prava industrijske svojine se stiču sprovođenjem odgovarajućih postupaka pri telima nadležnim za njihovo priznavanje i registraciju.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za intelektualnu svojinu

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Zavoda za intelektualnu svojinu; Ministarstva privrede; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva finansija; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva pravde; Ministarstva zdravlja; Ministarstva odbrane; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog javnog tužilaštva; Vrhovnog kasacionog suda; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Posledica usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom u oblasti intelektualne svojine za Republiku Srbiju je veća pravna sigurnost i delotvornije sprovođenje prava intelektualne svojine, što omogućava poboljšanje prometa roba i usluga kao i ubrzavanje tehnološkog razvoja.

(EUpravo zato/Ministarstvo za EU integracije)