Poljoprivrednici možda više od svih osećaju posledice klimatskih promena. Klimatski uslovi su se izmenili u Srbiji, zime su sve blaže, suše sve duže, a kada posle padne kiša - iako traje kraće, količina padavina je veća. Sve opisano dovodi do većeg rizika od katastrofa.

Kako je poljoprivreda izložena i zavisi od vremenskih uslova, posledice su najuočljivije, a prinosi su u velikom riziku. Biljka počne da cveta ili niče ranije - jer nam rano tokom godine dolaze i prolećne temperature, a onda padne sneg i prekine joj fazu razvoja u kojoj se nalazi. Dok rastu i razvijaju se, kada im je potrebno vode - biljke zadesi suša; a onda kada određeni broj plodova uspe da sazri, padne ogromna količina padavina u roku od tri dana, koja može i da ošteti plod, a i da natopi zemlju na način koji ne odgovara biljkama.

Poljoprivrednicima je sve odavno jasno, i prilagođavaju se, ali individualno i uz pomoć države pojedinačnim prijavama za subvencije. Ali, kako bi se ovaj izazov rešio, neophodno je da se nađu sistemska rešenja koja će smanjiti rizik od katastrofa. 

Da bi sve to išlo brze i efikasnije Evropska unija je donacijom od 2.500.000 evra u Srbiji pokrenula projekat "Jačanje otpornosti poljoprivrede na elementarne nepogode".

Uključivanjem principa Smanjenja rizika od katastrofa i Klimatske pametne poljoprivrede u politike strategije i prakse, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, moguće je prevazići izazove i učiniti da sektor postane konkurentniji i inkluzivniji.

Imajući u vidu da su mladi ljudi akteri promena i imaju ključnu ulogu u ruralnom razvoju, neophodno je obezbediti kvalitetno obrazovanje mladim poljoprivrednicima, tako da steknu potrebna znanja i veštine za stvaranje promena u svojim zajednicama.

Glavni cilj projekta:

Blagovremena identifikacija potencijalnih rizika i sprovođenje neophodne procene, uz uvođenje klimatskih pametnih praksi kako bi se osigurao održiv ruralni razvoj u zemlji.

Pored glavnog cilja, cilj je i da se uvedu principi klimatski pametne poljoprivrede i smanjenja rizika od katastrofa u nacionalne i lokalne politike, strategije i razvojne planove kako bi mere usmerene ka održivijoj i otpornijoj poljoprivredi bile podržane na svim nivoima upravljanja.

Još jedan od ciljeva je i da pruži podršku lokalnim samoupravama, savetodavnim službama i obrazovnim istitucijama u implementaciji i sprovođenju principa klimatski pametne poljoprivrede i smanjenja rizika od katastrofa u svom radu, uz jačanje multisektorske saradnje i podizanje svesti u svojim zajednicama.

Jedna od oblasti projekta posvećena je postavljanju demo polja koja će poljoprivrednicima pružiti značajne uvide i informacije o prednostima prilagođavanja svojih farmi, kako bi postale otpornije na klimatske promene.

Poljoprivrednici imaju priliku da primene principe u praksi, kao i da uvide na koje načine oni mogu korisni i važni za obezbeđivanje dugoročne produktivnosti. 

Ovaj projekat iz sektora poljoprivrede i hrane i zaštite životne sredine traje do februara 2025. godine. Započet je 2021. i obuhvata ciljeve pregovaračkog poglavlja 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj.

(M.A./EUpravo zato/EU Za tebe)