Pregovaračko poglavlje 33 deo je Klastera 5 - Resursi, poljoprivreda i kohezija. Poglavlje je otvoreno 2018. godine.

Budžetska sredstva EU prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih sopstvenih (prihodi od carina, uključujući i carine na poljoprivredne proizvode i dažbine na šećer); sopstvenih sredstava po osnovu poreza na dodatu vrednost i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na osnovu bruto nacionalnog dohotka.

Zemlje članice moraju da imaju odgovarajući administrativni kapacitet da adekvatno koordinišu i obezbede tačan budžet, prikupljanje, isplatu i kontrolu sopstvenih sredstava. Pravne tekovine u ovoj oblasti su direktno obavezujuće i ne zahtevaju prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.

Najvažniji izvor prihoda EU

Međutim, potrebno je preduzeti sve neophodne korake kako bi se obezbedila puna i pravilna primena pravila o sopstvenim sredstvima od trenutka pristupanja.

Uplate sopstvenih sredstava država članica na osnovu bruto nacionalnog dohotka su najvažniji izvor prihoda Evropske unije i u znatnoj meri su direktno povezane sa ekonomskom snagom pojedinih država članica. Godišnji budžet se planira u okviru

Finansijske perspektive, koja čini višegodišnji finansijski okvir za budžetske prioritete tokom srednjoročnog perioda i ona se pre svega bavi rashodnom stranom budžeta, odnosno programima koji se finansiraju iz zajedničkog budžeta Evropske unije.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za finansijske i budžetske odredbe

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Narodne banke Srbije; Ministarstva privrede; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Od pristupanja EU, država članica uplaćuje potrebne doprinose u zajednički budžet EU, tako da je u mogućnosti da u određenom iznosu koristi sredstva iz odgovarajućih fondova EU.

Sprovođenje pravnih tekovina EU u ovoj oblasti podrazumeva da država članica raspolaže administrativnim kapacitetom koji će biti u mogućnosti da na pouzdan i propisan način obavlja delatnosti u vezi sa određivanjem i stavljanjem na raspolaganje finansijskog doprinosa zemlje članice budžetu EU.

(Eupravo zato/Ministarstvo za EU integracije)