Digitalna tehnologija i infrastruktura imaju ključnu ulogu u našim životima i poslovnom okruženju. Oslanjamo se na njih u komunikaciji, radu, unapređunju nauke i odgovaranju na aktuelne probleme životne sredine. Takođe, pandemija COVID-19 je istakla ne samo to koliko se oslanjamo na tehnologiju, već i koliko je važno da Evropa ne zavisi od sistema i rešenja koja dolaze iz drugih regiona sveta. Zato je pokrenut program Digitalna Evropa.

Program Digitalna Evropa obezbeđuje strateško finansiranje od ukupno 7,5 milijardi evra za odgovor na ove izazove, podržavajući projekte u pet ključnih oblasti kapaciteta: u oblasti superračunara (2,2 milijarde evra), veštačke inteligencije (2,1 milijardi evra), sajber bezbednosti (1,6 milijardi evra), naprednih digitalnih veština (580 miliona evra) i obezbeđivanja široke upotrebe digitalnih tehnologija u privredi i društvu, uključujući i digitalne inobacione habove (1,1 milijardi evra).

Sa ovim planiranim ukupnim budžetom, program Digitalna Evropa ima za cilj da ubrza ekonomski oporavak i oblikuje digitalnu transformaciju evropskog društva i privrede, donoseći korist svima, a posebno malim i srednjim kompanijama.

Program Digitalna Evropa neće se baviti ovim izazovima izolovano, već će dopuniti sredstva dostupna kroz druge programe EU, kao što su program Horizont Evropa za istraživanje i inovacije i Instrument za povezivanje Evrope za digitalnu infrastrukturu, Instrument za oporavak i otpornost. U pitanju je deo dugoročnog budžeta EU, višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2027.

Srbija deo od 2023. godine

Polovinom 2023. godine je Evropska komisija potpisala sporazume o pridruživanju za program Digitalna Evropa sa Srbijom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Albanijom.

Pozivima za finansiranje mogu da pristupe preduzeća, javne uprave i druge organizacije koje ispunjavaju uslove u navedenim zemljama.

Poziv je namenjen projektima koji primenjuju digitalne tehnologije širom EU u oblastima kao što su veštačka inteligencija i napredne digitalne veštine. Na taj način, zainteresovani će moći da uspostave čvorišta za digitalne inovacije u svojim regionima, čime će se, ujedno, približiti ekonomiji i društvu Evropske unije.

Tim povodom, EURACTIV je kontaktirao Evropsku komisiju, čija pres služba je objasnila šta je program Digitalna Evropa i koji su njegovi glavni ciljevi.

"Program Digitalna Evropa je potpuno novi program sa fokusom na povećanje digitalnih kapaciteta EU i implementaciju digitalnih rešenja u EU. Ovo je veliki korak ka pretvaranju digitalne decenije EU u stvarnost i u donošenju digitalnih rešenja na tržište", kazali su iz pres službe Evropske komisije.

Oni su detaljno naveli koja pitanja su razmatrana tokom dijaloga:

  • aspekti koji se odnose na upravljanje podacima i slobodan protok podataka, stavljajući kao prioritet usklađivanje potrebnog pravnog i regulatornog okvira kako bi se olakšao slobodan protok i korišćenje neličnih podataka, odnosno Direktiva o otvorenim podacima, Uredba o slobodnom protoku neličnih podataka, Evropski zakon o upravljanju podacima i predstojeći Zakon o podacima.
  • aktivnosti koje će poboljšati e-usluge i regionalnu interoperabilnost za brže, jeftinije i transparentnije vladine usluge u skladu sa evropskim okvirom interoperabilnosti;
  • razvoj digitalnog identiteta i usluga od poverenja na Zapadnom Balkanu, posebno napredak ka međusobnom priznavanju elektronskih potpisa i pečata pridruživanjem Programu 3rd Countries Trust List;
  • moguće aktivnosti za poboljšanje saradnje u oblasti sajber bezbednosti, insistirajući na potrebi da se saradnja fokusira na sprečavanje i otkrivanje sajber pretnji, kao i na sprečavanje, otkrivanje i efikasno reagovanje na incidente, kako bi se ublažio njihov uticaj i obezbedio brz oporavak;
  • status transpozicije Direktive o mrežnoj i informacionoj bezbednosti (NIS) EU i paketa alata EU sa merama za ublažavanje rizika i potreba za regionalnom akcijom koja uključuje Agenciju EU za sajber bezbednost (ENISA) u okviru njenog mandata.

Unapređenje evropskih integracija

Osim finansijskog aspekta, tu su i druge prednosti programa Digitalna Evropa za preduzeća, građane i javnu administraciju, među kojima je i unapređenje evropskih integracija regiona Zapadnog Balkana.

"Pridruživanje programu Digitalna Evropa predstavlja unapređen oblik saradnje koji možemo uspostaviti sa našim susedima na Zapadnom Balkanu. Njihovo učešće u Programu predstavlja priliku za ove zemlje da se upoznaju sa politikama i instrumentima EU i unaprede međusobnu i saradnju sa EU pre njihovog eventualnog pristupanja", kažu iz Komisije i dodaju:

"Pored toga, preduzeća iz ovih zemalja bi imala koristi od učenja o normama i tehničkim standardima EU, kao i od pristupa najboljem znanju i talentima EU kroz saradnju u različitim pozivima. U budućnosti, ovo može samo da stvori pozitivan splet mogućnosti i da doprinese prosperitetu i rastu jedinstvenog tržišta", zaključuju iz Evropske komisije.

Činjenica da je Srbija deo ovog programa će se u velikoj meri poboljšati uslovi za rad i razvoj u oblasti digitalizacije u Srbiji. Uložena sredstva iz budžeta će se kroz projekte vraćati u zemlju. Kako se projekti dodeljuju na osnovu kvaliteta projekata, može se očekivati da, uz angažovano i koordinisano učestvovanje u Programu, priliv sredstava bude veći od finansijskog doprinosa Srbije budžetu Evropske unije.

Pored doprinosa razvoju digitalizacije u Srbiji, učešće u Programu doprineće i realizaciji dostizanju merila iz pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, posebno u okviru Klastera 3, Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji.

Kako da konkurišete?

Sajt o mogućnostima finansiranja daje vam pregled poziva za podnošenje zahteva koji su treba da budu ili su već otvoreni. Svaki poziv ima svoj dokument poziva, vezan za određenu temu. On daje preciznije informacije o nekim pitanjima kojima bi Evropska komisija želela da se bavite u predlogu.

Ako želite da odgovorite na poziv, morate da podnesete predlog do naznačenog roka za poziv. Imajte na umu da su ovaj rok i određeno vreme strogi i da se moraju poštovati.

Svi predlozi moraju biti dostavljeni onlajn.

Nakon isteka roka, svi predlozi se vrednuju prema kriterijumima objavljenim u Programu rada, što rezultira listom predloga po prioritetu. U evaluaciju mogu biti uključeni nezavisni stručnjaci specijalizovani za relevantne oblasti.

Kada se evaluacija završi, kandidati se obaveštavaju o ishodu.

Evropska komisija će sa svakim od uspešnih učesnika sastaviti sporazum o grantu u granicama dodeljenog budžeta. Ugovor o grantu opisuje aktivnosti koje treba preduzeti, u skladu sa ciljevima poziva, trajanjem projekta, budžetom, stopama i troškovima, kao i doprinosom Evropske komisije, pravima i obavezama i drugim specifičnostima u vezi sa temom koja pokriva ugovor o posebnom grantu.

(JA/EUpravo zato)