Istraživanja kažu da je energetski sektor ubedljivo najveći izvor emisija gasova sa efektom staklene bašte. Ovaj sektor je 2016. godine bio odgovoran za skoro tri četvrtine svih štetnih emisija, čak 73 odsto.

Objašnjenje je jednostavno - energija je neophodna za svaki aspekt modernog života: proizvodnju struje, grejanje, transport... I dokle god svi ovi aspekti zavise od fosilnih goriva, energetski sektor će biti glavni pokretač klimatskih promena.

U okviru energetskog sektora najviše emisija dolazi od proizvodnje struje i grejanja, koji su odgovorni za oko 30,4 odsto ukupnih svetskih emisija.

Kao moguć odgovor na ovaj problem javlja se biomasa, a šta je to zapravo?

Biomasa je karbon-neutralni obnovljivi izvor energije koji je konstantno dostupan u ekosistemima.

U biomasu spadaju i biorazgradivi delovi nusproizvoda drvne industrije, otpaci i ostaci biološkog porekla iz poljoprivrede (što podrazumeva biljne i životinjske materije), kao i industrijskog i komunalnog otpada.

Biomasa je sva organska materija biljnog i životinjskog porekla koja se u prirodnim procesima raspada i emituje gasove ugljenika. Sagorevanjem ovih ostataka ne doprinosimo uvećanju ukupne količine ugljenika u prirodi jer bi on svakako bio oslobođen u prirodnim procesima raspadanja materije.

Kako se biomasa dobija i za šta se koristi?

Biomasa može da se dobije iz više izvora. Može da nastane od ostataka i otpada nastalog prilikom obrade drveta, a najčešće se koristi u kućnim ložištima ili kao sirovina za nove proizvode.

Biomasa može da se dobije i od odstataka u poljoprivredi, od slame, kukuruzovine, ljuski i koštica i takođe može da se koristi u kućnim ložištima.

Najpoznatiji način grejanja na biomasu je grejanje na pelet. To je kompaktno ekološko gorivo koje se dobjva tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih biomaterijala, najčešće drveta.

U biomasu spada i životinjsko đubrivo koje se koristi za proizvodnju bioplina. Bioplin se pored prerade životinjskog izmeta dobija i iz krute biomase i kanalizacijskog otpada, a njegovim prečišćavanjem može da se dobije plin čist poput prirodnog. Bioplin može da se koristi kao pogonsko gorivo za vozila i za dobijanje električne energije.

Koliki je potencijal biomase u Srbiji?

Prema procenama koje smo pronašli na Energetskom portalu, resurs biomase se u Srbiji procenjuje na 3.405 miliona tona naftnog ekvivalenta. Iako nam to govori da Srbija ima bogate resurse biomase, oni nisu dovoljno iskorišćeni.