Ove godine Srbija će zaokružiti usklađivanje s propisima Evropske unije, čime se omogućava otvoreno bankarstvo u Republici Srbiji, što predstavlja deo pripreme za priključenje SEPA, odnosno jedinstvenom području za plaćanje u evrima. Direktor sektora za platni sistem Narodne banke Srbije Nenad Petrović objašnjava da usklađivanje Srbije sa propisima Evropske unije, drugom direktivom o platnim uslugama, ima za unapređenje tržišta platnih usluga.

Novina je uvođenje koncepta otvorenog bankarstva koji podrazumeva dve nove usluge.

Prva je usluga iniciranja plaćanja s platnog računa korisniku, koja je posebno značajna za elektronsku trgovinu.

"Ona omogućava da se plaćanje izvrši bez upotrebe platnih kartica direktno sa platnog računa korisnika i da se uvedu neki novi pružaoci platnih usluga na tržište koji će pružati ovu platnu uslugu. Sama usluga uz integraciju sa servisima sistema za instant plaćanja stvara prostor da se internet trgovcima u zemlji ponude neka efikasnija rešenja za prihvatanje bezgotovinskih plaćanja na njihovim internet prodajnim mestima", rekao je Petrović.

Druga usluga je usluga pružanja objedinjenog pregleda informacija o računima korisnicima.

"Reč je o softverskim alatima, aplikacijama koje omogućavaju da se okviru jednog aplikativnog rešenja korisnik ima pregled stanja i plaćanja sa svih računa koje ima otvorene kod banaka. To praktično omogućava da se te informacije mogu i podeliti sa drugim pružaocima finansijskih usluga kada se aplicira, na primer, za neke druge finansijske proizvode, kredite ili druge, a ne da se praktično, kao što je sada praksa, donose izvodi o prometu iz banaka kako bi se apliciralo za novu uslugu", pojašnjava Petrović.

Šta je SEPA?

SEPA predstavlja projekat Evropske unije, koji je uveden nakon uvođenja evra kao jedinstvene valute i ima cilj da se plaćanja između država članica obavljaju efikasnije i povoljnije za korisnike, a to se obezbedilo na način da su uspostavljena jedinstvena pravila i prakse, koje primenjuju sve banke i drugi pružaoci platnih usluga u Evropskoj uniji.

Procedura za članstvo Srbije u SEPA je u toku i Srbija trenutno radi na izmenama propisa koji su neophodni uslov za članstvo u SEPA.

"Radimo na pripremi aplikacije, odnosno zvaničnog dokumenta koji će se podneti Evropskom platnom savetu, telu koje upravlja SEPA projektom. Reč je o jednom dokumentu u kojem mi, kao država kandidat, demonstriramo da ispunjavamo uslove koje je taj Evropski platni savet postavio za članstvo u SEPA. To podrazumeva da imamo propise koji su ekvivalentni propisima koji se primenjuju u Evropskoj uniji, u različitim oblastima - platne usluge, sprečavanje pranja novaca, bankarsko poslovanje, zaštita konkurencije, zaštita podataka", navodi Petrović.

Ko štedi članstvom Srbije u SEPA

Članstvom u SEPA omogućuje se ušteda i za onoga ko šalje novac, i za onoga ko prima novac.

"Mi ćemo obezbediti platnu infrastrukturu, gde će se plaćanje izvršavati u nekoliko sekundi, a ne nekoliko dana, kakva je sada situacija i jeftinije, naravno, zato što je upravo to i cilj SEPA, znači da se snize troškovi svih učesnika u lancu plaćanja, pa samim tim i da naknade za krajnje korisnike budu povoljnije", rekao je Petrović.

(EUpravo zato/RTS)