Ujedinjene nacije su objavile Izveštaj o rezultatima za 2023. godinu, pokazujući značajne napretke ostvarene u partnerstvu sa Vladom Srbije. Ovaj zajednički napor, koji uključuje 20 UN agencija, fondova i programa, fokusira se na ubrzavanje Ciljeva održivog razvoja u okviru 3 strateške oblasti: zelena transformacija, razvoj ljudskog kapitala i utvrđivanje agende vladavine prava i ljudskih prava. Pridržavajući se opšteg principa UN „Da niko ne bude izostavljen“, agencije, fondovi i programi UN u Srbiji doprineli su sa preko 80 miliona dolara tokom prošle godine.

UN su se fokusirale na podršku strategijama za smanjenje energetskog intenziteta i emisija i povećanje kapaciteta zemlje za obnovljivu energiju, uključujući energetsku efikasnost, energetsko siromaštvo zagađenje vazduha, i transformaciju privrede. Ove strategije su takođe razmatrale pravednu tranziciju privrede, zalažući se za pravičnost i socijalnu pravdu u prelasku ka niskougljeničnoj ekonomiji. Implementacija ovih akcija je rezultirala izvanrednim rezultatima: javne zgrade sada troše 30% manje energije i imaju 20% manje emisije CO2; pokrenuto je 60 poslovnih rešenja vrednih 30 miliona dolara za poboljšanje energetske efikasnosti, povećanje obnovljive energije i smanjenje energetskog siromaštva; 31 lokalne samouprave su postavile temeljne strategije za održivi urbani razvoj. Štaviše, podržavanjem preko 600 malih i srednjih preduzeća u digitalizaciji, finansijama i zelenoj i kružnoj ekonomiji, otvoreno je 270 novih radnih mesta.

UN je nastavio da promoviše univerzalni pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i jača otpornost javnog zdravstvenog sistema na šokove i krize, takođe i kroz poboljšanu agendu e-zdravstva. Proširen je pristup uslugama socijalne zaštite ugroženim grupama, uključujući Rome, žene u nepovoljnom položaju, mlade koji napuštaju nadzornu negu, osobe sa invaliditetom i starije osobe. Proces pretvaranja obrazovanja u inkluzivnije – uključujući migrante i izbeglice – ubrzao se, u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, nastavnicima i savetodavnim telima. Tokom godine, 35.000 dece i staratelja koristilo je inovativne usluge u oblasti razvoja ranog detinjstva; preko 300 porodica na ivici siromaštva dobilo je nove domove, dok je kampanja dobrovoljne predaje uspela da prikupi više od 82.000 komada vatrenog oružja samo mesec dana nakon tragičnih događaja iz maja 2023. Besplatne usluge medicinskog, pravnog i psihološkog savetovanja pružene su za 7.000 žena; dok je pružena podrška ženama i devojčicama iz šest romskih naselja širom Beograda u zdravstvenoj pismenosti, kao i ženama sa invaliditetom, omogućavajući im da se zalažu za sopstveno seksualno i reproduktivno zdravlje i prava.

UN je podržao Srbiju u usklađivanju sa međunarodnim standardima ljudskih prava i rodne ravnopravnosti kroz usaglašavanje sa međunarodnim obavezama u jednogodišnjoj kampanji posvećenoj ljudskim pravima povodom obeležavanja 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Druge oblasti podrške prioritizovale su mere protiv korupcije i trgovine ljudima. Pojačani su napori da se unaprede sistemi upravljanja na lokalnom nivou, uz povećan kapacitet za rodno odgovorno i budžetiranje prilagođeno deci i podršku digitalnoj transformaciji usmerenoj na ljude.

UN je nastavio da proširuje zaštitu za migrante i izbeglice kroz razvoj politike i pravnu pomoć, uključujući identifikaciju blizu 800 pojedinaca u riziku od apatridije u neformalnim naseljima u okviru kampanje #IBelong. Nacionalna inicijativa o pravima na nasleđe dosegla je preko 3 miliona ljudi, dok je nacionalna kampanja imunizacije imala doseg od milion ljudi. Poverenje među zajednicama, razumevanje i poštovanje različitosti značajno su porasli kod 500 mladih.

Uz kolektivne napore i kontinuirano nastojanje Ujedinjenih nacija zajedno sa Vladom Srbije, preduzimaju se značajni koraci ka održivoj i pravednoj budućnosti. Put koji je predstoji je pun izazova, ali i mogućnosti i obećanja za stanovništvo Srbije. Na tom putu ka progresu, bitno je da niko ne bude izostavljen.