Briga o članovima porodice kojima je potrebna pomoć zbog fizičkih, kognitivnih ili mentalnih zdravstvenih problema, kao i položaj njihovih negovatelja, često nije o fokusu javnosti.

Centar za podršku i inkluziju Help Net iz Beograda, u saradnji sa partnerima Karitasom iz Šapca i Centrom za socijalne inovacije iz Tuzle realizovao je projekat pod nazivom "Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini".

Finansijsku podršku projektnim aktivnostima obezbedila je Evropska unija kroz grant šemu - Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 - 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć.

„Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla" naveo je akcioni koordinator projekta Vladimir Jovanović.

Kako je kazao, to se ostvaruje sprovođenjem seta edukativnih aktivnosti namenjenih neformalnim negovateljima i profesionalcima iz sistema socijalne zaštite.

„Ciljna grupa koja određuje suštinu ovog projekta je određena samom terminološkom odrednicom neformalnog negovatelja - osoba koja pruža stalnu brigu i pomoć, bez naknade i ugovornog odnosa, članovima porodice i prijateljima kojima je potrebna podrška zbog fizičkih, kognitivnih ili mentalnih zdravstvenih problema", naglašava Jovanović.

Projekat direktno unapređuje kompetencije neformalnih negovatelja a samim tim i podiže kvalitet pružene nege. Njime se unapređuju i kapaciteti za rad osoba koje svoj profesionalni angažman ostvaruju kroz podršku neformalnim negovateljima. Konkretno profesionalci koji su u najvećem broju zaposleni u okviru sistema socijalne zaštite.

„Unapređenje kapaciteta kroz realizaciju projekta ostvaruje se posredstvom više alata. Sa jedne strane su primenjeni uobičajeno prisutni načini edukacije, kroz realizaciju obuka polaznika. Sa druge strane kreirana i trajno dostupna obuka na onlajn platformama (internet sajt, Youtube). Na taj način obezbeđena je dugoročna održivost ovog projekta", ističe Jovanović.

U Help Netu kažu da je tokom trajanja projekta obučeno 120 neformalnih negovatelja i 120 profesionalaca iz sistema socijalne zaštite, sa teritorija Mačvanskog okruga i Tuzlanskog kantona, posredstvom realizacije dve vrste obuke za profesionalce i jedne za neformalne negovatelje, a koje su organizovane u malim grupama.

Obuke su specijalizovane i predstavljaju svojevrsno praktično primenljivo uputstvo za neformalne negovatelje i profesionalce.

„Kada je reč o profesionalcima koji su zaposleni u sistemu socijalne zaštite, na osnovu analize potreba utvrđeno je da je najpotrebnije kreirati programe obuka za rad i stručno postupanje profesionalaca sa dementnim korisnicima, kao i za pružanje stručne pomoći i podrške od strane profesionalaca neformalnim negovateljima. Stoga, te obuke su i
kreirane i akreditovane u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu Republike Srbije (kao mandatno nadležnoj ustanovi za akreditovanje treninga u ovom sistemu) čime su njihov
kvalitet i potreba dobili i formalnu, zvaničnu, pozitivnu ocenu. Tokom trajanja projekta realizovano je ukupno 12 programa obuke, od čega 6 za stručne radnike, a 6 za neformalne negovatelje", pojasnio je Jovanović.

Kako su neformalni negovatelji u užem fokusu, a dugotrajna održivost imperativ, programi obuke kojima se nastoji postići unapređenje njihovih kompetencija i očuvanje njihovog sveukupnog zdravstvenog statusa biće dostupni i na Youtube platformi, u formi video sadržaja sa praktičnim uputstvima za kvalitetno pružanje nege.

Prethodno su sadržaji video programa obuke snimljeni, uz potrebne odgovarajuće smernice i
demonstracije od strane relevantnih stručnjaka, a potom i postavljeni na internet.

Kratki video snimci namenjeni neformalnim negovateljima pokrivaju teme kao što su, nega u kućnim uslovima, smernice neformalnim negovateljima za kvalitetno pružanje nege ali i očuvanje ličnog mentalnog zdravlja neformalnih negovatelja, konkretne smernice za vodjenje razgovora sa osobama koje pate od demencije kao i sve ostale važne teme koje su sastavni deo pružanja neformalne nege.

Očekuje se da tokom projekta najmanje 500 osoba pohađa onlajn obuku, naglašavaju u Centru za podršku i inkluziju Help Net.

(M.A./EUpravo zato)