Savet Evrope ostaje posvećen pružanju podrške državnim organima u Srbiji na putu ka doslednom i održivom jačanju glavnih mehanizama za sprečavanje i borbu protiv pranja novca i korupcije. Nadovezujući se na čvrstu saradnju sa državnim institucijama i civilnim društvom, Savet Evrope će nastaviti da podržava napore Republike Srbije u unapređivanju svojih politika, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima koji se razvijaju.

Ovo su glavni zaključci sa konferencije koja je danas održana u Beogradu povodom završetka sprovođenja četvorogodišnjeg projekta "Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji" i pokretanja nove faze podrške Saveta Evrope državi kroz projekat "Suzbijanje ekonomskog kriminala u Srbiji".

Nadia Ćuk, zamenica šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu, u svom uvodnom govoru je istakla značaj saradnje Saveta Evrope sa Republikom Srbijom u borbi protiv ekonomskog kriminala, imajući u vidu erozivni efekat koji pranje novca, korupcija i prateći kriminal imaju na demokratiju i demokratske institucije. Gospođa Ćuk je potvrdila posvećenost Saveta Evrope da nastavi da pruža pomoć vlastima Srbije u procesu pripreme za šesti krug evaluacije Moneyval-a i u ispunjavanju preporuka koje je GRECO dao u njihovom petom krugu evaluacije Srbije.

"U periodu od 4 godine, prva faza projekta doprinela je izradi i usvajanju niza strateških dokumenata u ovoj oblasti, analizi i unapređenju postojećeg zakonskog okvira, jačanju kapaciteta pravosuđa i organa za sprovođenje zakona za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i za otkrivanje, procesuiranje i suđenje u slučajevima pranja novca i finansiranja terorizma", istakala je Ćuk u svom obraćanju.

"Opšti cilj švedske razvojne saradnje je stvaranje preduslova za bolje uslove života za ljude koji žive u siromaštvu i ugnjetavanju. Postoji jasna veza između pranja novca kao oblika organizovanog kriminala i raspodele resursa, ravnoteže snaga i ljudske bezbednosti. Za Švedsku je projekat Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji jedna od vodećih inicijativa u oblasti vladavine prava. Reč je o novoj stvarnosti u kojoj sistem krivičnog pravosuđa širom sveta treba da se rekonstruiše kako bi se mogao suočiti i suprotstaviti stalnoj promenljivosti i efikasnosti organizovanih kriminalnih grupa, u čemu Srbija nije izuzetak", rekla je Ana-Šarlot Malm, šefica Odeljenja za razvojnu saradnju u ambasadi Švedske, zemlje koja je finansirala projekat u Srbiji.

Željko Radovanović, Vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca istakao je da je Republika Srbija "sprovela značajne reforme iskazavši jasnu političku opredeljenost na najvišem nivou za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i nedozvoljene proliferacije. Suština reforme objašnjena je i isplanirana u Strategiji za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020–2024. godine. Od decembra 2023. godine sistem je zvanično usklađen sa svih 40 FATF preporuka, po čemu se Srbija svrstava u mali broj zemalja kojima je to pošlo za rukom. Tako značajan uspeh nas obavezuje da i u narednom periodu ulažemo još veće napore kako bi sistem dostigao željeni nivo efektivnosti. Već tokom 2024. godine, nakon ažuriranja procena rizika će biti sačinjena nova nacionalna strategija i pripadajući akcioni plan sa rokom implementacije od četiri godine".

Dejan Damnjanovic, direktor Agencije za sprečavanje korupcije je naveo da je "Savet Evrope oduvek bio pouzdan partner koji nam pruža ne samo resurse, već i dragoceno znanje, iskustvo i ekspertizu. Agencija za sprečavanje korupcije je posvećena borbi protiv korupcije i ekonomskog kriminala i spremni smo na tesnu saradnju sa Savetom Evrope, kako bismo zajedničkim snagama ostvarili ciljeve tekućeg projekta."

Događaj je organizovan u okviru projekta Saveta Evrope "Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji" i "Suzbijanje ekonomskog kriminala u Srbiji", koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, u cilju pružanja podrške Republici Srbiji u rešavanju sistemskih nedostataka za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.